loader image

2024 yılı aidatınızı hemen ödeyin

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

GENEL HÜKÜMLER

 • DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Galatasaray Üniversitesi mezunları ile öğretim elemanları tarafından GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ adı ile dernek (“Dernek”) kurulmuştur. Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 • DERNEĞİ TEMSİL EDEN RENK VE ALAMET-İ FARİKA

Derneği temsil eden renk SARI ve KIRMIZI’dır. Alamet-i farikası kırmızı (G) içinde sarı (S) dır, ve Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği 2002 yazısını içerir. Derneğin renkleri ve alamet-i farikası hiçbir şekilde değiştirilemez.

 • DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı, Türk milli toplumunun ihtiyaç duyduğu, Cumhuriyet’in temel ilkeleri ile niteliklerine ve özellikle laik ve demokratik çağdaş devlet esaslarına bağlı XXI. Yüzyılın gereklerine cevap verebilecek düzeyde, batı uygarlığının akılcı, eleştirel, hoşgörü değerlerine ve topluma karşı sevgi ve sorumluluk duygusuna sahip, yapıcı ve yaratıcı, gerekli bilgi, beceri ve yetenekli kişilerden oluşarak ülkeye ve Galatasaray toplumuna hizmet etmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için Dernek aşağıdaki hizmet ve faaliyetleri gerçekleştirebilir:

 1. Galatasaraylılar arasında sevgi bağlarını devam ettirmek, maddi ve manevi dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak, sosyal alanda kaynaşmış bir birlik kurmak, milli kültür ve ideali yaşatmak ve geliştirmek ve Türk toplumunun bilimsel, kültürel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek,
 2. Mezunların Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi öğrencileri ile ilişkilerini artırmak, geliştirmek,
 3. Galatasaray Üniversitesi’nde öğrenim görmüş ve görmekte olan, başarılı ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin yüksek öğrenim yapmalarına yardımcı olmak,
 4. Bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans, seminer, panel, konser, temsil, gösteri, sergi, müsabaka gibi her türlü bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmak, ayrıca Galatasaraylıların birlikteliğini sağlayacak balolar, yemekler, eğlenceler, iç ve dış seyahatler düzenlemek,
 5. Mezunlar, öğrenciler, Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlileri ve diğer çalışanları ve genel olarak Galatasaray camiasına mensup kişiler arasında iletişimi sağlamak üzere kitap, gazete, dergi, broşür, albüm, kompakt disk gibi her türlü basılı ve elektronik eser yayınlamak, ayrıca ülkeye ve Galatasaray Toplumu’na yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmak,
 6. Maddi imkanlardan yoksun üyelerin, ölümleri halinde bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına yardımcı olmak ve bu amaçla kurulan diğer Galatasaraylı vakıf, sandık, dernek ve benzeri diğer kuruluşlara katkıda bulunmak,
 7. Yeni üyelerin alınmasını özendirmek ve ilgili mevzuat ile işbu Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği Ana Tüzüğü (“Tüzük”) hükümleri uyarınca üye kaydetmek,
 8. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Galatasaray Üniversitesi ile Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığının korumasına çalışmak,
 9. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlamak, oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygulamak ve yönetmek üzere ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurmak ve/veya Derneğin amaçları doğrultusunda görev yapabilecek kurulmuş vakıflara bağışta bulunmak,
 10. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapmak,
 11. Derneğin amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, pansiyon, yurt, sosyal tesisler gibi gayrimenkulleri satın almak, bu gayrimenkuller üzerine ipotek de dahil her nevi irtifak, şüf’a gibi ayni ve kira gibi şahsi hakları iktisap, tesis, terkin veya fek etmek, kiraya vermek, işletebilmek ve her türlü inşaatı yaptırabilmek; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar almak,
 12. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırmak ve dağıtmak,
 13. 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu ve bu kanunun yerine alacak sair kanunlar ile ilgili diğer düzenlemeler ile Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım almak, bağış ve yardımlarda bulunmak,
 14. Galatasaray Üniversitesi’nin eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan diğer Galatasaraylı kuruluşlara yardımcı olmak,
 15. Galatasaray Topluluğu tarafından kurulmuş yurt içi-yurt dışı diğer dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlarla ilişki sağlamak, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak ve bu dernek ve kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına çalışmak,
 16. Bu amaçlara ulaşmak için lokal işletmek de dahil olmak üzere her türlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek, kanunlarca yasaklanmamış her türlü işlemi yapmak,
 17. Bu amaçları gerçekleştirmek için, ilgili mevzuata uymak kaydıyla, yurt içinde ve dışında şubeler kurmak, yurtdışında temsilcilikler, dernekler ve üst kuruluşlar kurmak, yurtdışında kurulmuş dernek ve kuruluşlara katılmak ve her türlü uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunmak,
 18. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak, yurtdışında bulunan kişi ve kuruluşlardan ayni veya nakdi yardım almak,
 19. 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun, bu kanunun yerine geçecek sair kanunlar ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, Dernek kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 20. Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer dernekler veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 21. Özel istihdam bürosu açmak suretiyle Galatasaray Üniversitesi mezunlarına yurtiçinde ve yurtdışında iş ve işçi bulma konularında yardımcı olmak;
 22. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek, Galatasaray Üniversitesi’nin fiziki ve akademik yapısını korumak ve güçlendirmek, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli olması halinde idari ve hukuki yollara başvurmak.

Dernek, sağlanan karı üyeleri arasında paylaştırmamak ve gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak kaydıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaçlarını ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir. Dernek kazanç paylaşma amacı güdemez.

 • SİYASET YASAĞI

Dernek, herhangi bir siyasi kuruluşa bağlı olamayacağı gibi, hiçbir şekilde, siyasetle uğraşamaz. Ayrıca, üyeler de Dernek içinde hiçbir şekilde siyasi faaliyette bulunamazlar.

 • DERNEĞİN KURUCULARI

Derneğin kurucuları aşağıda adları yazılı kişilerdir:

Başkan Prof. Dr. Erdoğan Teziç, Rektör

Başkan Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, Dekan

Duygu Özer

Ceyda Özcan

Kemal Başaranoğlu

İsmail Özgür Baykal

Ömer Çirkin

Mustafa Murat Gün

Barış Özbalyalı

İrem Özbalyalı

Neslihan Öztürk

BÖLÜM II

ÜYELİK KOŞULLARI

 • ÜYE OLMA KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ

Derneğin amaçlarını benimseyen:

– Galatasaray Üniversitesi’nden mezun, veya 

– Galatasaray Üniversitesi’nde en az üç yıl okumuş olup başvuru tarihi itibariyle Galatasaray Üniversitesi ile ilişiği kalmamış ve durumu belgeleyen veya

– Galatasaray Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olan

gerçek kişiler (5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 3. Maddesi uyarınca geçici veya daimi haktan mahrumiyet kısıtlamalarına dahil olmamaları koşuluyla) Derneğe üye olabilir.

Adayın asil üyeliğe aday kabul veya reddi kararı Yönetim Kurulunca verilir.

Yukarıda belirtilen üye olabilme şartlarını taşıyanlar, üyelik başvurusunu yazılı olarak veya elektronik ortamda Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na iletirler. Üyelik için yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Dernek Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla iletilir. Söz konusu otuz günlük süre içinde, üyeler adaylar hakkında yazılı itirazda bulunabilir ve Sicil Kurulu ayrıca adaylar hakkında araştırma yapabilir. 

Üyeliğe aday olanlar hakkında yapılan itirazların, Sicil Kurulunca geçerli görülmesi veya Sicil Kurulunun yapacağı araştırma sonucunun olumsuz çıkması halinde, adayın üyelik başvurusu, Yönetim Kurulunca reddolunur ve durum ilgiye yazılı olarak bildirilir. Üyeliği reddolunan adaya gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulunun red kararına karşı, ilgili, kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde ilk Genel Kurulda görüşülmek üzere itirazda bulunabilir. Bu konudaki başvurularla ilgili Genel Kurulun vereceği karar kesindir.

Üyeliğe kabul edilen adayların asil üyelikleri, Tüzük hükümlerine uygun şekilde belirlenmiş kayıt ücreti ve ilgili yılın aidatının Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödeme planına uygun şekilde ödenmesi ile başlar.

Yukarıdaki hükümlere ek olarak, Dernek herhangi bir üyelik talebini gerekçe göstermeksizin reddetme hakkını saklı tutar.

 • ÜYELİK TÜRLERİ

Derneğin asil ve onursal olmak üzere iki tür üyesi vardır. 

Asil üye, ilgili mevzuat ve Tüzük hükümleri uyarınca Dernek Yönetim Kurulu veya Genel Kurulca üyeliğine karar verilen üyelerdir. Asil üye, Tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkında sahiptir. 

Onursal üyeler, Galatasaray Üniversitesinde okumamış veya öğretim üyesi olarak görev yapmamış olmakla beraber, Galatasaray Toplumuna hizmet etmiş olanların talepleri üzerine ve Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilenlerdir. Ayrıca Galatasaray Üniversitesinde Rektörlük yapmış yerli ve yabancı uyruklu öğretim elemanları, talepleri halinde Derneğin onursal üyesi olarak kabul edilebilirler. Onursal üyelerin kayıt ücreti ve yıllık aidat ödeme zorunlulukları yoktur. Ayrıca, onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. 

Asil ve onursal üyelerin Dernek düzenine uymak ve Derneğe sadakat gösterme yükümlülükleri vardır. Her üye, Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 • KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLAR

Kayıt ücreti Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak saptanır ve asil üyeliğe kabul işlemleri sırasında bir kez ödenir. Yıllık aidat, Yönetim Kurulu’nca saptanır ve asil üyeler tarafından her yıl ödenir. Aidat ödeme yükümlülüğü, ilgili üyenin üyeliğinin başlangıç tarihi dikkate alınmaksızın her yıl Ocak ayının son iş günü tahakkuk eder. Ancak belirli bir yıl bu tarihten sonra üye olanlar açısından, üyeliklerinin başladıkları yıla ilişkin aidatı ödeme yükümlülüğü, üyeliklerinin başlamasıyla doğar. Yıllık aidat miktarı her hesap yılı başında Yönetim Kurulu’nca üyelere yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla bildirilir.

 

 • ÜYELİĞİN SONA ERMESİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Her üye istifasını yazılı olarak vermek veya E-devlet (turkiye.gov.tr) platformu üzerinden üyeliğini sonlandırmak sureti ile dilediği anda Dernek üyeliğinden çıkabilir. Üyeliğin E-devlet platformu üzerinden sonlandırıldığı durumlarda ilgili üyenin istifayı tevsik eden bilgi ve belgelerle Derneğe elektronik posta yoluyla bilgi vermesi gerekir. 

Üyelikten istifa edilmesi ödenmemiş aidatların ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İlgili mevzuatta Dernek üyesi olmak için aranan niteliklerden herhangi birini kaybeden üyenin üyeliği, niteliğin kaybedildiği andan itibaren, Genel Kurul kararına ihtiyaç olmaksızın, kendiliğinden sona erer. Üyenin Derneğin amaçlarına aykırı davranması, Dernek organlarının kararlarına uymaması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde üye Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir. Üyelikten çıkarılma, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, bu kanun yerine geçen sair kanunlar ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Tüzük hükümleri uyarınca yapılır.

Dernek üyeliğinden istifa eden veya çıkarılanların kayıtları, Yönetim Kurulu kararı ile kapatılır. Ancak, bu kişilere ait aidat ödeme kayıtları uygun şekilde saklanır. Yönetim Kurulu; yukarıda sayılan çıkma ve çıkarılma hallerine ek olarak, öğretim üyesi sıfatı ile Dernek üyesi olan kişilerin herhangi bir dönemde Galatasaray Üniversitesi öğretim üyeliğinden ayrılmaları halinde, söz konusu kişilerin üyeliğini herhangi bir sebep göstermeden sona erdirmeye yetkilidir.

 •  AİDAT ÖDEMEYEN ÜYELER İÇİN YAPILACAK İŞLEM

Aidatını on yıl üst üste ödememiş olan asil üye, Derneğe yazılı olarak bildirmiş olduğu son adresine Sicil Kurulu tarafından taahhütlü mektup, üyenin bildirdiği e-posta adresine ya da iletişim numarasına bildirim yoluyla ödemede bulunmaya çağırılır. Üye, söz konusu bildirimin yapılması veya ilgili mevzuat uyarınca yapılmış sayılmasından itibaren kırkbeş gün içinde aidatını ve bütçe yılının sona ermesinden itibaren aidat üzerinden işlemeye başlayan ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenecek kanuni faizini ödemez ise, kaydı Sicil Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılır.

BÖLÜM III

DERNEK ORGANLARI VE GÖREVLERİ

 •  ORGANLAR

Derneğin Organları,

Genel Kurul;

Yönetim Kurulu;

Denetim Kurulu;

Disiplin Kurulu;

Sicil Kurulu’ndan ibarettir.

 • GENEL KURUL
 •  GENEL KURUL’UN OLUŞUMU

Genel Kurul aidat borcu bulunmayan asil üyelerden oluşur. Aidat borcu bulunan üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullara katılmak için asil üyelerin toplantının yapıldığı yıla ait olan da dahil aidat ve varsa aidata ilişkin faiz borcunu:

 • Olağan Genel Kurullar için söz konusu yılın Şubat ayının son işgünü saat 17.00’a kadar, 
 • Olağanüstü Genel Kurullar için Yönetim Kurulu tarafından çağrı metninde ilan edilecek tarih ve saate kadar (söz konusu tarih toplantı tarihinden en fazla on (10) gün öncesi olacaktır)

ödemiş olmaları gerekmektedir.

İlk Genel Kurul toplantısında toplantı yeter sayısına ulaşılamaması halinde, bu ilk toplantıya katılma hakkına sahip üyeler yapılacak ikinci toplantıya da katılma hakkına sahiptir.

 •  GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Derneğin organlarının asil ve yedek üyelerini seçmek, gerektiğinde azletmek,
 2. Yönetim Kurulunca düzenlenecek işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ve kesin hesap tablosu ile faaliyet raporunu ve Denetim Kurulu raporunu incelemek, kabul veya reddetmek,
 3. Yönetim Kurulu üyelerini idari ve mali yönlerden ayrı ayrı ibra etmek veya ibra edilmemeleri halinde sorumluluk davası açmak,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek onaylamak,
 5. Dernek tüzüğünü değiştirmek,
 6. Derneğe gerekli gayrimenkullerin satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya ayni bir hak tesis edilmesi konularında karar alarak Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 7. Derneğin feshine karar vermek,
 8. Derneğin mevzuat hükümleri dairesinde uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususlarında karar vermek,
 9. Gerektiğinde Derneğin amacına uygun federasyon ve konfederasyonlara, mevzuat hükümleri dairesinde katılma veya bunlardan ayrılma kararı vermek,
 10. Derneğin diğer organlarından herhangi birine verilmemiş olan görevleri yerine getirmek,
 11. Derneğin diğer organlarını denetlemek,
 12. Dernek üyeliğine kabul ve üyelikten çıkarılma hakkında son kararı vermek,
 13. Taşınmaz edinilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesini karara bağlamak,
 14. Mevzuatta ve Tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.
 •  GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul: 

 • İki yılda bir, Nisan ayında, Yönetim Kurulu üyelerini, Denetim Kurulu üyelerini, Sicil Kurulu üyelerini ve Disiplin Kurulu üyelerini seçmek üzere olağan olarak,
 • Tüzük değişiklikleri veya Derneğin feshi konuları da dahil olmak üzere, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Derneğin üyelik haklarını kullanmaları kısıtlanmamış ve aidat borcu olmayan üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine on beş gün içinde olağanüstü olarak,

toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağırılır.

 • TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

Genel Kurula katılma hakkı olan üyeler, toplantıdan en az on beş gün önce, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya Derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağırılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile toplantı ilanın yapıldığı şekilde üyelere duyurulur.

Yönetim Kurulu, Tüzük uyarınca genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Yönetim Kurulu söz konusu listeyi düzenlerken Madde 12’ye göre aidatını ve varsa aidatına ilişkin faiz borcunu tamamen ödeyen üyeleri esas alır. Aidat ve varsa faiz borcunu Madde 12’ye göre belirlenen tarih ve saatten sonra ödeyen üyelerin Genel Kurula katılma hakkı yoktur. 

 •  TOPLANTI YERİ VE TOPLANTIYA GİRİŞ

Genel Kurul toplantısı, Dernek Merkezinin bulunduğu mahalde, ilanda belirtilen bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından kontrol edilir. Genel Kurula gelen ve katılma hakkına sahip üyeler, listede adları yanına imza ederek toplantıya girerler. Listeyi imzalamayan ve Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler ile üye olmayanlar toplantı yerine alınmaz.

 •  TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. Ancak, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları için toplanan Genel Kurulda toplantı yeter sayısı olarak Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması aranır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları asil üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.

 •  TOPLANTILARIN YAPILIŞ USULÜ

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum Yönetim Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Dernek Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Yeter sayısının sağlanamaması halinde de durum Yönetim Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili ve Sekreter’den oluşan Genel Kurul Divan Heyeti açık oyla seçilir.

Genel Kurul Divan Heyeti, Tüzük hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. Genel Kurul Divan Heyeti görüşmelerin güvenlik ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Buna rağmen eylemlerine devam edenler hakkında, Genel Kurul Divan Heyetinin önerisi üzerine Genel Kurul tarafından toplantıdan çıkarma kararı alınabilir. Toplantıdan çıkarılan üyeler, toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamazlar.

Genel Kurul toplantılarının yapılış usulüne, açık ve gizli oylamalara ilişkin önergelerin kabulü toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak Genel Kurul sırasında Genel Kurul Divan Heyetine sunulmasına ve yapılacak oylamada toplantıda hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğu tarafından kabul edilmesine bağlıdır.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin kimliklerini göstermeleri ve hazirun cetvelinde yer alan isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantı sonunda, toplantı tutanağı Genel Kurul Divan Heyetince düzenlenir, imzalanır ve tüm belgelerle birlikte Yönetim Kurulu Başkanına verilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna seçimden itibaren yedi gün içinde tesliminden sorumludur.

 •  TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR

Genel Kurul toplantılarında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme konulması zorunludur.

 •  KARARLARIN ALINMASI VE OY HAKKI

Genel Kurul toplantılarında karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Her asil üyenin bir oy hakkı vardır. Ancak, Derneğin feshi veya Tüzük değişikliği kararları toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oyu ile alınabilir.

Hiçbir Dernek üyesi, Dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuk işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Olağan ve olağanüstü olarak toplanan genel kurullarda aksi yönde bir karar alınmamışsa, Dernek organlarının seçimi gizli oylama ile yapılır, diğer tüm kararlar açık oyla alınır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Gizli oylama yapılması durumunda, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları oy verme hakkına sahip üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kutuya atılır. Bu oylar oy vermenin bitiminden sonra açık döküm yapılarak sayılır.

 •  SEÇİM USULÜNÜN AÇIKLANMASI

Genel Kurullarda, seçimlere başlamadan önce, Genel Kurul Divan Heyeti üyelere seçimle ilgili Tüzük hükümlerini ve oy vermenin nasıl yapılacağını anlatır.

 

 •  SEÇİLEBİLME YETER SAYISI

Seçilebilmek için diğer adaylardan fazla oy almak yeterlidir. Kurulların asil ve yedek üyeleri seçilen Başkan’ın aday listesinde yer alan adaylar ile belirlenerek seçilir. Başkan adaylarının eşit sayıda oy almaları durumunda Başkanlık seçimi aynı gün tekrarlanır.

 • YÖNETİM KURULU
 •  DERNEK BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU

Başkan, derneğin en az üç yıl üyesi olan ve üyeliği süresince aidat yükümlülüklerini yerine getirmiş, disiplin cezası almamış üyeler arasından, iki yıl için Genel Kurul tarafından seçilir.

Başkanlığın boşalması halinde, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerinin seçimi için, en geç bir ay içinde, Olağanüstü Genel Kurul toplantıya çağrılır. Bu şekilde seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelikleri, eskilerinin görev sürelerini tamamlarlar.

 •  YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Yönetim Kurulu, iki yıl için Genel Kurul tarafından aidat yükümlülüklerini yerine getirmiş üyeler arasından seçilen, beş asil (Başkan dahil) ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’na seçildikten sonra, yukarıda yazılı şartları haiz olmadığı anlaşılanlar ile görev süreleri içinde derneğin amaçlarına aykırı hareket edenler istifa etmiş sayılırlar ve yerlerine sıradaki yedekler geçer.

Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin de asil üyeliğe gelmelerine rağmen beş kişiden aşağıya düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından otuz gün içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasından seçeceği üç Dernek üyesini otuz gün içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 • GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya birkaçına veya üçüncü kişi veya kişilere yetki vermek
 2. Bütçeye göre ve Tüzük hükümlerine uygun bir biçimde tasarruflarda bulunmak,
 3. Derneğe üye kayıt ücreti, yıllık aidat ücretlerini saptamak,
 4. Dernek hizmetleri için görevlendirilen üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını karara bağlamak,
 5. Derneğin amacının gerçekleşmesi, ilerlemesi, gelişmesi, gelirlerinin arttırılması için ilgili mevzuat ve Tüzük hükümleri çerçevesinde her türlü girişimde bulunmak,
 6. Kanuna ve Tüzüğe aykırı olmamak kaydı ile yönetmelikler düzenlemek,
 7. Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve gündemini hazırlamak, Genel Kurul kararlarını uygulamak,
 8. Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli kadroları saptamak, personeli işe almak, ücretlerini belirlemek ve işten çıkarmak,
 9. Üye kabul ve üyelikten çıkarma hususlarında karar vermek ve ilgili işlemleri yapmak,
 10. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 11. Derneğin karar, muhasebe, yazışma, demirbaş ve diğer kayıt defterlerinin düzenli olarak tutulmasını ve işlenmesini sağlamak,
 12. Genel Kurul’un yetkilendirmesi halinde Dernek adına taşınmaz edinilmesi için gerekli işlemleri yapmak,
 13. Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.
 •  GÖREV BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR

Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantısında, kendi arasından bir Başkan Vekili, bir Genel Sekreter ve bir de Sayman üye seçerek, durumu Karar Defterine geçirir ve Dernek Merkezinde ilan suretiyle üyelere duyurur.

Yönetim Kurulu, vereceği karar üzerine bu görev bölümünde değişiklik yapabilir.

Yönetim Kurulu, Dernek işlerinin gerektirdiği sıklıkta, her halükarda en az üç ayda bir toplanır. Toplantıya, Başkan bulunmadığı takdirde Başkan Vekili, onun da yokluğunda Genel Sekreter başkanlık eder.

Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarısından bir fazlası, karar yeter sayısı ise, toplantıda bulunan üyelerin mutlak çoğunluğudur.

 •  DERNEĞİ TEMSİL

Derneği Başkan bulunmadığı hallerde Başkan Vekili veya Yönetim Kurulunun bu hususta yetki verdiği kişi veya kişiler temsil eder.

Ayrıca, Yönetim Kurulu veya toplanmasının mümkün olmadığı hallerde Başkan ve bulunmadığı zaman Başkan Vekili, derneği ilgilendiren bir görüşmeye veya toplantıya Dernek asil üyelerinden birisine yetki verebilir. Ancak, bu görüşme veya toplantıların sonucunda, Derneği gerek idari gerekse mali yükümlülük altına sokacak bir karar alınması halinde, Derneğin bu konuda yükümlü olabilmesi için, idari konularda Tüzükte yetki ve mali konularda bütçede ödenek bulunması, Yönetim Kurulu kararıyla onaylanması ve yetkili kişilerin imzasını taşıması zorunludur.

 •  DERNEĞİ İLZAM

Tüzükteki ve bütçedeki kurallara bağlı kalmak kaydıyla, Derneği:

 • Mali işlerde: Başkan tek başına, Başkan Vekili ve Sayman birlikte,
 • İdari işlerde: Başkan, Başkan Vekili veya Genel Sekreter tek başına imzaları ile temsil ve ilzam eder.

Derneğin ilzamı için Yönetim Kurulu kararı ile herhangi bir üye veya üçüncü kişiye yetki verilebilir. Bu halde bu kişi kendisine verilen yetki kapsamına giren mali ve idari işlerde, yetkilendirme kararında belirtildiği şekilde münferit veya müşterek imzası ile temsil eder.

Yukarıdaki kişilerin Dernek adına attıkları imzalarının Derneği bağlaması için Dernek unvanının altına atılması gerekir.

 •  YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

Yönetim Kurulu üyeleri Derneğin yönetiminden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak karara karşıt oy vermiş ve bu hususu Karar Defterine yazdırarak imzalamış ve durumu denetçilere haber vermiş üyeler ilgili karardan sorumlu değildir.

 •  YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ: 

BAŞKAN: Derneği her konuda temsil eder. Yönetim Kurulu görüşmelerini yönetir, verilen kararların uygulanmasını sağlar, yazışmaları denetler, ayrıca Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

BAŞKAN VEKİLİ: Başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder ve onun yetkilerini kullanır.

GENEL SEKRETER: Derneğin yazı işlerini yönetir. Yönetim Kurulu görüşmelerini ve alınan kararları Karar Defterine kaydeder. Yönetim kurulu Karar Defteri’nin düzgün yazılmasından ve kararların altının imzalattırılmasından sorumludur. İdari işlerde yazışmaları tek başına imza eder.

SAYMAN: Derneğin hesap işlerini yürütür. Muhasebe ve buna ilişkin defterleri tutar veya tutturur. Yıllık bütçe ve kesin hesapları hazırlar. Giderlerin bütçeye göre yapılmasını sağlar. Yönetim Kurulu’nca derneğin ilzamı konusu başka şekilde düzenlenmemişse Derneği mali konularda bağlayacak olan evrak ve belgeleri Başkan veya Başkan bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili ile birlikte imza eder. Derneğin para, tahsilat makbuzları, çek defterleri ve sair kıymetli evrakını saklamakla yükümlüdür. Kasada Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar kadar para bulundurur, fazlasını bankaya yatırır. Gider ödemelerini yapar. Kasa defterini tutar veya tutturur.

 •  YÖNETİM KURULUNUN TUTACAĞI DEFTERLER

Yönetim Kurulu aşağıdaki defterleri tutmakla yükümlüdür:

 1. Üye kayıt defteri;
 2. Karar defteri;
 3. Evrak kayıt defteri;
 4. Yevmiye defteri.
 • DENETİM KURULU
 •  DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Madde 12 uyarınca Genel Kurula katılma hakkı olan asil üyeleri arasından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olması halinde sıradaki yedek boşalan üyeliğe geçer ve bu üyeliğin görev süresini tamamlar.

 •  GÖREV VE YETKİLERİ
 1. Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
 2. Derneğin bütün hesaplarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetlemek;
 3. Hesap defterlerinin düzenli işlenmesini ve harcamaların bütçeye uygunluğunu kontrol etmek;
 4. Eksik veya usulsüz görecekleri hesap ve harcamalarda, derhal yazılı olarak Yönetim Kurulunun dikkatini çekmek, gereğinde durumu Genel Kurula bildirmek, Dernek için önemli görecekleri hususlarda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak;
 5. Devreleri sonunda hazırlayacakları raporu Genel Kurulun görüş ve onayına sunmak;
 6. Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 •  ÇALIŞMA ŞEKLİ

Denetim Kurulu, ilk toplantısında kendisine bir Başkan ve Başkan Vekili seçer.

Denetim Kurulu görevini toplu olarak yapabileceği gibi, aralarından birine belli konularda inceleme ve araştırma yetkisi verebilir. Denetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır, karara katılmayan üye karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurula sunmakla yükümlüdür.

Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma kararının oy birliği ile alınması zorunludur.

Yedek üyelerin tümünün katılması ile dahi, Denetim Kurulu üye sayısı üçten aşağı düştüğü takdirde, en geç bir ay içinde, Kurul’un seçimi yenilenir. Yeniden seçilen Kurul, eskisinin görev süresini tamamlar.

Denetim Kurulunun herhangi bir üyesinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, Derneğe ait yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 • SİCİL KURULU
 •  SİCİL KURULUNUN OLUŞUMU

Sicil Kurulu, Derneğin aidat yükümlülüklerini yerine getirmiş asil üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olması halinde sıradaki yedek boşalan üyeliğe geçer ve bu üyeliğin görev süresini tamamlar.

 •  GÖREV VE YETKİLERİ

Sicil Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Derneğe üyelik başvuruları teslim almak;
 2. Üyelik beyannamelerini Dernek merkezinde ilan etmek,
 3. Üyelik başvuruları hakkında yapılabilecek itirazları incelemek ve karara bağlamak;
 4. Gerek gördüğü takdirde, üyelik başvurusunda bulunanlar hakkında her türlü araştırmayı yapmak;
 5. Üyelik başvurularını, olumlu veya olumsuz görüşü ile birlikte, Yönetim Kurulu’nun onayına sumak;
 6. Üyelerin yaşlarını, adreslerini, Derneğe ilk giriş tarihlerini ve aidatlarını düzenli olarak ödediklerini saptamak,
 7. Asil üye defterini ve Sicil Kurulu karar defterini tutmak;
 8. Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 •  ÇALIŞMA ŞEKLİ

Sicil Kurulu ilk toplantısında kendisine bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Sicil Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yedek üyelerin tümünün katılması ile dahi, toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde, en geç bir ay içinde Olağanüstü Genel Kurul toplanarak Sicil Kurul seçimi yenilenir. Yeni seçilen Kurul, eskisinin görev süresini tamamlar.

 • DİSİPLİN KURULU
 •  OLUŞUMU

Disiplin Kurulu, Derneğin aidat yükümlülüklerini yerine getirmiş asil üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurulun asil ve yedek üyelerinden, ayrı ayrı en az bir tanesinin hukuk fakültesi mezunu üye olması zorunludur. Asil üyeliklerde boşalma olması halinde sıradaki yedek boşalan üyeliğe geçer ve bu üyeliğin görev süresini tamamlar. Kurulun hukuk fakültesi mezunu asil üyelerinden bir tanesinin görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, yerine sıraya bakılmaksızın, doğrudan ilk hukuk fakültesi mezunu yedek üye geçer.

 • GÖREV VE YETKİLERİ

Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yönetim Kurulu ve diğer Dernek organları tarafından Kurula intikal ettirilen olaylar hakkında gerekli inceleme, soruşturma ve değerlendirmeyi yaparak karara bağlamak,
 2. Disiplin soruşturması sonuçlanıncaya kadar taraflar hakkında, Dernek merkez ve lokaline girişi yasaklamak da dahil, benzeri tedbirler almak,
 3. İlgililer hakkında ceza verilmesi veya tedbir uygulanması halinde, durumu gereği yapılmak üzere, Yönetim Kurulu’na ve sicillerine işlenmek üzere Sicil Kuruluna yazı ile bildirmek,
 4. Disiplin Kurulu karar ve evrak kayıt defterini tutmak,
 5. Kanun ve tüzükle kendisine tanınan diğer görev ve yetkileri kullanmak.

Disiplin Kurulu yukarıda yazılı görevleri yerine getirirken, hakkında disiplin soruşturması açılan üyeyi savunmasını alarak sorgulayabileceği gibi kendisine gelen olaylarla ilgili bütün Dernek üyelerinin bilgi ve görgülerine, yazı ile davet etmek suretiyle başvurabilir, kişi ve kuruluşlar nezdinde doğrudan yazışmalarda bulunabilir. Savunmasını yapmak, tanık ve şikayetçi olarak dinlenmek üzere davet edilen üyeler zorunlu nedenler dışında, bu davete, verilen süreler içinde, kesinlikle uymakla yükümlüdürler.

 •  ÇALIŞMA ŞEKLİ

Disiplin Kurulu, seçimini takip eden en geç bir hafta içerisinde toplanarak, kendisine bir Başkan bir Başkan Vekili seçer ve seçim sonucu yazı ile Yönetim Kuruluna bildirilir.

Disiplin Kurulu, Başkan’ın çağrısı üzerine toplanır.

Disiplin Kurulu toplantı ve karar yeter sayıları oybirliğidir. Yedek üyelerin tümünün katılması ile dahi üye tamsayısının sağlanamaması halinde, en geç bir ay içinde, Kurulun seçimi yenilenir. Yeni seçilen Kurul, eskisinin görev süresini tamamlar.

Disiplin Kurulu, her olay için, gerekli gördüğü takdirde inceleme ve soruşturmaların yapılması için kendi üyeleri arasında bir raportör tayin edebilir.

 •  DİSİPLİN KURULU’NA BAŞVURU

Tüzüğe göre, disiplin cezası uygulaması gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde;

Bu duruma doğrudan taraf veya tanık olan ilgili üye, Yönetim Kurulu aracılığı ile;

Denetleme Kurulu ve Sicil Kurulu, görev alanlarına ilişkin konularda doğrudan;

Yönetim Kurulu doğrudan;

Disiplin Kuruluna başvurabilir. Yönetim Kurulu, kendisine yapılan başvuruları en geç yedi gün içinde Disiplin Kuruluna sevk etmek zorundadır.

 • KARARLARIN VERİLMESİ

Disiplin Kurulu, kendisine sevkedilen durumlar hakkında en geç otuz gün içinde kararını vermek zorundadır. Bu süre içinde, Disiplin Kurulu kararının, zorunlu nedenlerle gecikeceğinin anlaşılması halinde, bu gecikmenin sebebini ve kendisinin kararlaştıracağı, durumun özelliklerine uygun tedbirleri, Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirir. Disiplin Kuruluna verilen bir üye, savunması alınmadan cezalandırılamaz. Kendisine iadeli taahhütlü gönderilen yazının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içinde yazılı savunmasını vermeyen veya sözlü savunma yapacağını aynı süre içinde yazılı olarak bildirmeyen üye, bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin Kurulu, alacağı bütün kararları Karar Defterine kaydeder ve son kararları Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.

 •  HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

Meydana gelişinden itibaren bir yıl içinde başvuru konusu yapılmayan eylem hakkında herhangi araştırma, soruşturma veya inceleme başlatılamaz; karar alınamaz veya söz konusu eylem ceza konusu yapılamaz.

 • DİVAN KURULU
 •  OLUŞUMU

Divan Kurulu, Galatasaray Üniversitesi’nden mezuniyetinin üzerinden en az on beş (15) yıl geçmiş, en az beş (5) yıldır Derneğe üye olan ve aidat yükümlülüklerini yerine getirmiş asil üyelerden oluşur. 

Mezuniyetinin üzerinden 15 yıl geçmiş olma şartı aranmaksızın, yukarıdaki diğer şartları sağlayan Dernek eski başkanları da, en az bir dönem Dernek başkanlığı yapmış olmaları kaydıyla, Divan Kurulu üyesidir. 

 •  GÖREV VE YETKİLERİ

Divan Kurulu, Derneğin en yüksek danışma kuruludur. Divan Kurulu’nun görevleri şunlardır:

 1. Derneğin etkinliklerini, gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konuları ve bunlarda mevzuat ve Tüzük hükümleri ile bütçe esaslarına uyulup uyulmadığını incelemek, inceleme sonucuna göre alacağı kararları Yönetim Kuruluna dilek ve tavsiye olarak bildirmek, gerekirse yeni bir Divan Kurulu kararı ile ilk olağan Genel Kurula sunmak,
 2. Yönetim Kurulunun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izlemek, Yönetim Kurulundan bilgi istemek, gerek gördüğünde inceleme yapmak, gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını görüşleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek,
 3. Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını önermek,
 4. Gerektiğinde yeniden bir Tüzük yapılması, yürürlükteki Tüzük maddelerinin değiştirilmesi hususlarında çalışmalar yapmak ve hazırlanacak taslağı Yönetim Kuruluna vermek,
 5. Yönetim Kurulunca yılda bir verilecek çalışma raporunu Denetim Kurulu raporu ile birlikte incelemek, gerekirse görüşünü bildirmek, talebi halinde Divan Kurulu üyesine imza karşılığı olarak kopyalarını sunmak,
 6. Yönetim Kurulunca yazılı veya sözlü olarak bildirilecek çeşitli konular hakkında görüşünü açıklamak,
 7. Bu Tüzükle kendisine verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.
 •  DİVAN KURULU BAŞKANLIĞININ SEÇİMİ
   1. Divan Kurulu iki (2) yılda bir Nisan ayında kendi başkanını, başkan yardımcısını ve yazmanını seçmek üzere, Başkan, yokluğunda Başkan Yardımcısı tarafından toplantıya çağırılır.
   2. Divan Kurulu Başkanlığı, Başkan yardımcılığı ve yazmanlığa aday olmak, seçmek ve seçilmek için Divan Kurulu üyeliği yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak gereklidir.
   3. Seçimler gizli oy, açık sayım ilkelerine uygun olarak yapılır. Her üyenin bir oyu vardır ve kendi kullanır.
   4. Seçim toplantılarına başkanlık edecek üye, başkan vekili ile yazman açık oylama ile seçilir.
   5. Divan Kurulu Başkanlığının yeni seçime altı aydan az bir süre kala boşalması halinde seçim yapılmaz. Başkan Yardımcısı Başkan olur.
   6. Seçimlerde Dernek Yönetim organları seçimine ilişkin usül ve esaslar uygulanır.
 •  ÇALIŞMA YÖNTEMİ
   1. Divan Kurulu çalışmaları Divan Kurulu Başkanı, başkan yardımcısı ve yazman tarafından yürütülür; üyeliklerde boşalma olması halinde yerlerine ilk toplantıda yenileri seçilir ve yeni seçilenler eskilerinin sürelerini tamamlarlar.
   2. Başkan ve başkan yardımcısının toplantıya gelmemeleri halinde, oturumda bulunan mezuniyet yılı en eski üye Başkanlık eder.
   3. Divan Kurulu altı (6) ayda bir kez olağan olarak belirlenecek gün, saat ve yerde toplanır.
   4. Olağan toplantı gündemi Başkan, yokluğunda Başkan yardımcısı tarafından hazırlanır. Toplantıda gündeme geçmeden önce, toplantıya katılan üyelerin 1/10’unun (onda bir) isteği üzerine Başkanlık oylamayla gündeme ekleme yapabilir.
   5. Divan Kurulu olağanüstü toplantıya Divan Kurulu Başkanı, Divan Kurulu üyelerinin en az 1/5’i (beşte biri) veya Denetim Kurulunun yazılı talebi üzerine Divan Kurulu Başkanı veya başkan yardımcısı tarafından çağrılır.
   6. Yukarıdaki yazılı talep çerçevesinde oluşturulan gündem üyelere ve öneri sahiplerine yazılı olarak bildirilir.
   7. Olağanüstü toplantı gündemine ekleme yapılamaz.
   8. Dernek Yönetim Kurulu üyeleri dilerlerse izlemek üzere Divan Kurulu toplantılarına girebilir ve söz alabilir, ancak oylamalara katılamazlar.
 •  OYLAMA VE KARAR YETER SAYISI
  1. Divan Kurulu en az on (10) üyesi ile toplanır.
  2. Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasının önerileceği toplantılar, Divan Kurulu üye tam sayısının en az 1/5’inin (beşte bir) katılmasıyla yapılır. Bu konudaki kararlar hazır bulunanların 2/3 (üçte iki) çoğunluğuyla alınır.

Bunun dışındaki kararlar oylamaya katılanların çoğunluğu ile alınır.

 1. Divan Kurulu, görüşmelerdeki oylamaların gizli oyla yapılmasına karar verebilir.

CEZAİ HÜKÜMLER

 •  CEZAYI GEREKTİREN HALLER

Cezayı gerektiren haller şunlardır:

 1. Dernek disiplinini bozmak,
 2. Dernek içinde ahlak ve adaba aykırı söz söylemek veya harekette bulunmak,
 3. Dernek demirbaşlarına zarar verici davranışlarda bulunmak,
 4. Dernek şeref ve itibarını zedeleyici söz söylemek veya hareketlerde bulunmak,
 5. Üyelerin şeref ve itibarlarını zedeleyici söz söylemek veya hareketlerde bulunmak,
 6. Dernek Başkanı, Kurul ve Komite üyelerini, Lokal Müdürünü ve görevlilerini küçük düşürecek, zan altında bırakacak söz söylemek veya hareketlerde bulunmak,
 7. Galatasaray Topluluğu’nun şeref ve itibarını zedeleyici söz söylemek veya hareketlerde bulunmak,
 8. Dernek defter ve kayıtlarında usulsüzlük yapmak, defter ve kayıtları tahrif etmek veya Dernek varlıkları üzerinden menfaat elde etmek,
 9. Kanun, Tüzük, Tüzük uyarınca çıkarılan yönetmeliklerin hükümleri ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmek.
 •  VERİLECEK CEZALAR

Disiplin Kurulu, üyenin49. Maddede belirtilen yazılı fiillerden herhangi birini gerçekleştirmesi halinde fiilin ağırlığı, mükerrer olup olmadığı gibi hususları dikkate alarak üyeye yazılı uyarı verilmesine veya  üyelikten çıkarılmasına karar verilmesineilişkin görüşünü Yönetim Kuruluna bildirir.

 •  İTİRAZLAR

Üye, cezanın tebliğinden itibaren en geç bir ay içinde, Yönetim Kuruluna itirazda bulunulabilir. Bu süre kesindir. Yönetim Kurulu, bu itirazları en geç üç ay içinde sonuçlandırır. Yönetim Kurulu cezayı onaylayabilir veya Disiplin Kurulundan, talebinin gerekçeleriyle birlikte, tekrar görüşülmesini isteyebilir. Yönetim Kurulu’nun üç aylık süre içinde cevap vermemesi cezanın onaylanması anlamına gelir.

 

 •  KARARLARIN TEBLİĞİ

Cezalar ilgiliye iadeli taahhütlü mektupla bildirir, ayrıca siciline işlenmek üzere de Sicil Kuruluna gönderilir. Ancak, hiçbir ceza kesinleşmeden ilgilinin siciline işlenemez. Disiplin cezaları ile gerekçeleri, sadece Disiplin Kurulu Karar Defterine yazılır, diğer bildirim ve ilanlar için, gerekçe gösterme zorunluluğu yoktur. Söz konusu disiplin cezasından beş yıl sonra, ilgilinin talebi üzerine, siciline işlenmiş kayıt, Sicil Kurulu kararı ile silinir. Bu suretle, tüzüğün seçilebilme koşulları ile ilgili hükümlerindeki engel ortadan kalkar.

BÖLÜM V

MALİ HÜKÜMLER

 •  BÜTÇE

Derneğin mali işleri, Genel Kurul tarafından onaylanmış bir Bütçe ile uygulanır. Bütçenin geçerliliği, onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren başlamak ve yeni bütçenin onaylanacağı izleyen genel kurul tarihinden önce sona ermemek üzere, 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadardır.

 •  BÜTÇENİN UYGULANMASI VE AKTARIMLAR

Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Bütçede maddeler ve fasıllar arasında aktarma yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.

 •  DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri şunlardır;

 1. Üye kayıt ücretleri ve yıllık aidatlar,
 2. Bağışlar ve yardımlar,
 3. Düzenlenecek balo, konser, konferans, piyango, gezi, yayın ve sair benzeri organizasyonların gelirleri,
 4. Derneğin malvarlıklarından elde edilen gelirler,
 5. Reklam ve sponsorluk gelirleri,

Diğer Dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

 •  TAHSİLATIN YAPILMASI

56.1 Alındı Belgeleri

Dernek gelirleri, Dernekler Yönetmeliği ekinde örneği bulunan “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Dernekler Yönetmeliği’nde gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

56.2 Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliği ekinde örneği bulunan “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir.

Süresi biten yetki belgeleri yukarıdaki fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 •  ÖDEMELERİN YAPILMASI

Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Dernekler Yönetmeliği ekinde örneği bulunan “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Dernekler Yönetmeliği ekinde örneği bulunan “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Dernekler Yönetmeliği ekinde örneği bulunan “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 

Bu belgeler; Dernekler Yönetmeliği’nde gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 •  AVANSLAR

Yönetim Kurulu, günlük ve zorunlu giderleri için, Dernek kasasında tutulacak nakit miktarını belirler. Bu miktarı aşan nakit, bankada saklanır. Ayrıca, Yönetim Kurulu, bütçenin ilgili bölümünde ödenek varsa, gerektiğinde bir işin yapılması ya da bir mal satın alınması için görevlendireceği kişiye avans verebilir. Verilen avans, hizmetin bitimi ya da malın satın alınmasını izleyen en geç yedi iş günü içinde hesap ya da paranın geri verilmesi yolu ile kapatılır. Bu süre içinde avansını kapatmayan, parayı zimmetine geçirmiş sayılır. Verilen avans kapatılmadan ikinci bir avans verilemez.

 • DEFTER VE KIYMETLİ EVRAKIN SAKLANMASI

Derneğe ait muhasebe ve yazışma defterleri ile diğer defterler ve evrak yasal süre boyunca saklanır. Tahsilat makbuzları ve çek defterleri, Yönetim Kurulunca onaylanmış bir deftere, cilt, sıra numarası ve adetleri yazılmak suretiyle, sözleşme, vekaletname ve benzer sair evrakla birlikte Sayman tarafından saklanır.

 •  İÇ DENETİM

İç denetim, tüzük ve mevzuat hükümleri uyarınca, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından uygulanır. Denetim Kurulu, dilediği anda tüm kayıt ve belgeleri inceleyebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu ve diğer Dernek yetkilileri, istenilen kayıt ve belgeleri hazır bulundurmakla yükümlüdür.

BÖLÜM VI

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 •  KURUL ÜYELERİNİN TOPLANTILARA KATILMAMASI

İstifa veya herhangi bir nedenle Kurul üyelerinden birisinin çekilmesi veya üst üste üç toplantıya katılmaması ve dördüncü toplantıya gün, saat ve yeri kendisine yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla bildirildiği halde, özürsüz gelmemesi halinde, gelmeyen üye istifa etmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye çağırılır.

 •  DEVİR TESLİM

Kurulların seçim devreleri sonunda veya yeniden seçim yapılan hallerde, her kurulun eski ve yeni üyeleri bir devir ve teslim işlemi yapmak zorundadırlar. Durum, bir tutanakla saptanarak, Karar Defterine geçirilir.

 •  GELİR VE GİDER İLE BORÇLANMADA USUL

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakdi veya gayri nakdi olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 •  DERNEĞİN FESHİ

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, Tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilir. Genel kurul tarafından derneğin tüm mal varlığının nereye bırakılacağına genel kurul tarafından karar verilemezse, tasfiye sonucunda kalan taşınır ve taşınmaz mallar, Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı’na terk ve tahsis olunur. Söz konusu vakfın tasfiye zamanında mevcut bulunmaması durumunda, söz konusu malvarlığı, Genel Kurul tarafından tasfiye kararında belirlenecek Derneğin amaçları ile ortak veya benzer amaçlara sahip ve Galatasaray Topluluğu ile ilgili başka bir dernek veya vakfa devredilir. Para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

 •  GALATASARAY TOPLULUĞU

İşbu Tüzükte Galatasaray Topluluğu tanımı, Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu’nda temsil edilen veya gelecekte bu kurulun muadili platformlarda temsil edilecek olan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

 •  HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE

Madde 44’te Divan Kurulu üyeliği şartlarından biri olarak belirtilen Dernek üyelik süresi 2023 yılına kadar ilgili maddede belirtildiği şekilde en az bir (1) yıl, 2023 yılında en az iki (2) yıl, 2024 yılında en az üç (3) yıl ve 2025 ve sonraki yıllarda en az beş (5) yıl olacak şekilde uygulanacaktır.

YÜRÜRLÜK

Bu tüzük Genel Kurul’un kabulü ile yürürlüğü girer.

Güncelleme Notları

Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin mevcut tüzüğü son halini 24.04.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da almıştır.