loader image

2024 yılı aidatınızı hemen ödeyin

24 Nisan 2022 tarihli Genel Kurul Tutanağı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 24.04.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Derneğimizin 17.04.2022 tarihinde saat 10.00’da aşağıdaki gündem ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapacağı genel kurula katılma hakkı bulunan üyelere yasal süre içerisinde duyurulmuştur. Söz konusu ilk toplantıda toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle, ikinci toplantı, toplantı duyurusunda da belirtildiği üzere, 24.04.2022 tarihinde saat 10.00’da Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü, Çırağan Cad. No. 36, 34349 Beşiktaş, İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin isimlerinin yazılı olduğu hazirun listesi salon girişinde bulunmaktadır.

Toplantı gündemi şu şekildedir:

 1. Açılış
 2. Başkanlık Divanının Seçimi
 3. Dernek Tüzüğü’nün tadili 
 4. Üyelerin birikmiş aidat borçlarının yeniden yapılandırılması
 5. Dilek ve temenniler
 6. Kapanış
 7. Yönetim kurulu başkanı Elif Uzuner, 24 üyenin hazirun listesini imzalayarak toplantı salonuna girdiğini, 17.04.2022 tarihli ilk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanmadığından bu ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı aranmadığını, ancak dernek tüzüğünün 17. maddesi uyarınca aranan Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları asil üye tam sayısı toplamının iki katının işbu toplantıda hazır olduğunun tutanakla tespit edildiğini belirterek olağanüstü genel kurul toplantısını açtı.
 1. Divan Kurulunun oluşturulması için oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucuna göre; Divan Başkanlığına Ayşe Şahin, Başkan Vekilliğine Kadir Boztemür, Yazmanlığa Oğuzhan Koç seçildi.
 1. Dernek tüzüğünde, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen ve toplantı davetinde belirtilen tadillerin yapılması hususunun görüşülmesine geçildi. Dernek üyemiz Haşmet Ozan Güner, Yönetim Kurulu tarafından önerilen tadil metnine ilişkin aşağıdaki şekilde değişiklik teklifleri sundu:
Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen değişiklik tasarısıÜye tarafından teklif edilen tadil
MADDE 44 – OLUŞUMU
Divan Kurulu, Galatasaray Üniversitesi’nden mezuniyetinin üzerinden en az on beş (15) yıl geçmiş, en az beş (5) yıldır Derneğe üye olan ve aidat yükümlülüklerini yerine getirmiş asil üyelerden oluşur. Mezuniyetinin üzerinden 20 yıl geçmiş olma şartı aranmaksızın, yukarıdaki diğer şartları sağlayan Dernek eski başkanları da, en az bir dönem Dernek başkanlığı yapmış olmaları kaydıyla, Divan Kurulu üyesidir. 
MADDE 44 – OLUŞUMU
Divan Kurulu, Galatasaray Üniversitesi’nden mezuniyetinin üzerinden en az on beş (15) yıl geçmiş, en az beş (5) yıldır Derneğe üye olan ve aidat yükümlülüklerini yerine getirmiş asil üyelerden oluşur. Mezuniyetinin üzerinden 15 yıl geçmiş olma şartı aranmaksızın, yukarıdaki diğer şartları sağlayan Dernek eski başkanları da, en az bir dönem Dernek başkanlığı yapmış olmaları kaydıyla, Divan Kurulu üyesidir. 
MADDE 8 – KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLAR
Kayıt ücreti Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak saptanır ve asil üyeliğe kabul işlemleri sırasında bir kez ödenir. Yıllık aidat, Yönetim Kurulu’nca saptanır ve asil üyeler tarafından her yıl ödenir. Yıllık aidat miktarı her hesap yılı başında Yönetim Kurulu’nca üyelere yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla bildirilir ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği ödeme planına göre ödenir.
MADDE 8 – KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLAR
Kayıt ücreti Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak saptanır ve asil üyeliğe kabul işlemleri sırasında bir kez ödenir. Yıllık aidat, Yönetim Kurulu’nca saptanır ve asil üyeler tarafından her yıl ödenir. Aidat ödeme yükümlülüğü, ilgili üyenin üyeliğinin başlangıç tarihi dikkate alınmaksızın her yıl Ocak ayının son iş günü tahakkuk eder. Ancak belirli bir yıl bu tarihten sonra üye olanlar açısından, üyeliklerinin başladıkları yıla ilişkin aidatı ödeme yükümlülüğü, üyeliklerinin başlamasıyla doğar. Yıllık aidat miktarı her hesap yılı başında Yönetim Kurulu’nca üyelere yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla bildirilir.

Yukarıdaki önergede yer alan değişikliklerin Tüzük tadil metnine eklenmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Tüzük tadil metninin oylamasına geçildi. Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen tüzük tadil tasarısı, yukarıdaki önergenin işlenmiş hali ile oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

 1. Üyelerin birikmiş aidat borçlarının yeniden yapılandırılması hususunun görüşülmesine geçildi. Dernek üyemiz Haşmet Ozan Güner söz aldı. Üyelerimizin geçmiş aidat borçlarının yıldan yıla arttığını, birikmiş aidat borçlarının üyelerin mevcut ve güncel yıla ilişkin aidat borçlarını da ödemekten alıkoyduğunu, bu nedenle hem üyeler üzerinde bir borç yükü oluştuğunu, hem de derneğin güncel yıla ilişkin aidatları da toplamakta zorlandığını, bu nedenle üyelerin geçmiş yıllara ilişkin aidat borçlarının yeniden yapılandırılmasının hem üyelerin hem derneğin menfaatine olacağını ifade etti. Bu kapsamda, 2020 yılı ve öncesinde tahakkuk eden üyeliğe kayıt ve aidat borçlarının, ilgili üyenin söz konusu tutarı 24.06.2022 tarihine kadar ödemesi şartına bağlı olarak %50 oranında indirilmesi, bu süre içinde bu indirimli tutarın tamamını ödemeyen üyeler açısından indirim uygulanmaksızın üyeliğe giriş ve aidat borçlarının olduğu gibi kalması, 2021 ve 2022 yıllarında tahakkuk eden üyeliğe kayıt ve aidat borçlarının ise herhangi bir indirim veya yapılandırma olmaksızın olduğu gibi kalması, bu kapsamda gerekli uygulamaların ve duyuruların yapılması hususunda dernek yönetim kurulunun yetkilendirilmesini önerdi.

Mert Can Madencioğlu söz aldı. Yapılandırılacak aidatların kapsamına 2021 yılı aidat ve üyeliğe kayıt tutarlarının da dahil edilmesini önerdi. Haşmet Ozan Güner söz aldı ve önerisini 2021 yılı aidatlarını da bu yeniden yapılandırma kapsamına alacak şekilde değiştirdiğini beyan etti.

Oylamaya geçildi, 2021 yılı ve öncesinde tahakkuk eden üyeliğe kayıt ve aidat borçlarının, ilgili üyenin söz konusu tutarı 24.06.2022 tarihine kadar ödemesi şartına bağlı olarak %50 oranında indirilmesi, bu süre içinde bu indirimli tutarın tamamını ödemeyen üyeler açısından indirim uygulanmaksızın üyeliğe giriş ve aidat borçlarının olduğu gibi kalması, 2022 yıllarında tahakkuk eden üyeliğe kayıt ve aidat borçlarının ise herhangi bir indirim veya yapılandırma olmaksızın olduğu gibi kalması, bu kapsamda gerekli uygulamaların ve duyuruların yapılması hususunda dernek yönetim kurulunun yetkilendirilmesi; 20 olumlu oya karşı 3 olumsuz oy ve 1 çekimser oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

 1. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
 1. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından ve alınan kararlara muhalefet şerhi koyan bulunmadığından Divan Başkanı Ayşe Şahin tarafından toplantıya aynı gün saat 11.00’de son verildi.
Divan Başkanı
Ayşe Şahin
Divan Başkan Vekili
Kadir Boztemür
Yazman
Oğuzhan Koç